مفهوم واقعی انتظار خاص و منتظر خاص

درخواست حذف این مطلب

در اینجا معنی و مفهوم انتظار و منتظر به معنای خاص در مقابل منتظر و انتظار عام است و آن بدین معناست که اکثریت ما در انتظار عام بسر میبریم و ناخواسته منتظر عام محسوب میشویم که از دایره منتظر واقعی خارج میشویم و این بدلیل امتحانات الهی است که در آن بندگان مورد ازمایش در انواع مصائب و مشکلات قرار گرفته و متاسفانه اکثریت در این امتحان مردود گردیده و نمود ان در جامعه دین زدگی است که اکثریت جامعه را مشمول شده و آنچه ما بعنوان دینداران و دینداری می بینیم بیشتر جنبه ظاهری داشته و بدون محتوا و فاقد باورهای اصیل است و این نشات میگیرد از اینمه ما بجای آنکه دین و باور های خودمان را از مجرای واقعی و از صاحب اصلش دریافت کنیم به انی متوسل میشویم که نمی توانند واقعی دین بوده و چنانچه گناهی و یا خطایی از آنان سر بزند حاصل و نتیجه ان در ما دین زدگی خواهد ب.د چرا که ما تصورمان بر این است انان نمایندگان واقعی دینند در حالی که ما موظف بودیم دین را از و حجت و ولی امرمان زمان عج و اجداد مطهرشان و قرآن کریم بگیریم و اگر چنین میکردیم دیگر ریاکاری و یا بی عد ی و یا هر چیزی نمی توانست ما را از راه اصلی منحرف و منصرف سازد و اصل امتحان هم همین است تا تو خود را در این بازار مکاره نشان دهی که چقدر مرد عمل و ایمانی.